בס"ד
מחירון בחרו את הדירה הבאה שלכם
*המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבנייה‎